Wij danken u voor uw belangstelling voor onze website, giftshop of nieuwsbrief. Vooraleer te kunnen overgaan tot de registratie van de vereiste gegevens verzoeken wij u om het volgende door te nemen.

Privacy en bescherming van de persoonsgegevens.

1. Aard van de te verwerken persoonsgegevens

In het kader van het onderschrijven van onze nieuwsbrief dienen wij volgende persoonsgegevens te verwerken: voornaam, naam, adres, telefoon nummer, e-mailadres, eventueel andere persoonsgegevens kunnen gevraagd worden doch u dient zich steeds te beperken tot wat noodzakelijk is voor het beoogde doel.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de Malaika4wc vzw. Haar maatschappelijke zetel is gelegen te Koning Albertlaan nr. 35 /9140 Temse met als het ondernemingsnummer 0751.800.775.

Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht bij Malaika4wc vzw via brief op het bovenstaande adres of via e-mail (Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.).

 

 

3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Malaika4wc vzw verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

het versturen van een maandelijkse nieuwsbrief per e-mail / het verwerken van uw bestellingen via de website.

De in dit kader medegedeelde gegevens worden voor geen enkele andere doelstelling gebruikt.

 

Overeenkomstig met hetgeen voorafgaat en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan bedrijven wiens tussenkomst als third service providers voor rekening en onder de controle van de verantwoordelijke vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal het kantoor de in dit kader verzamelde persoonsgegevens niet meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij dU daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en hij er uitdrukkelijk mee instemde, of tenzij anders vereist door de wet, bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure.

 

4. Welke persoonsgegevens en van wie ?

In het kader van de onder 3 vermelde doeleinden kunnen door Malaika4wc vzw volgende persoonsgegevens verwerkt verwerken: voornaam, naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer.

Malaika4wc vzw verwerkt enkel persoonsgegevens aangebracht door Uzelf.

De gegevens worden slechts verwerkt voor zover noodzakelijk voor de onder 3 vermelde doeleinden.

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde landen of internationale organisaties.

 

5.Ontvanger van gegevens

 

Overeenkomstig hetgeen voorafgaat en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan organisaties of entiteiten wiens tussenkomst als third service providers voor rekening en onder de controle van de verantwoordelijke vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal het kantoor de in dit kader verzamelde persoonsgegevens niet meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en er uitdrukkelijk mee instemde.

 

Malaika4wc vzw doet beroep op third service providers:

Malaika4wc vzw maakt gebruik van een externe provider voor het versturen van de e-nieuwsbrief


Malaika4wc vzw kan alle maatregelen nemen die nodig zijn om een goed beheer van de website en van haar informaticasysteem te verzekeren.

 

Malaika4wc vzw kan de persoonsgegevens doorgeven op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van oordeel is dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de wetten en reglementeringen te voldoen, of om de rechten of de goederen van het kantoor, van haar klanten, van haar website.be en/of van U te verdedigen en/of te beschermen.

 

6. Veiligheidsmaatregelen.

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te voorkomen, heeft Malaika4wc vzw procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld zowel inzake het verzamelen van deze gegevensals inzake hun bewaring.

 

Deze procedures zijn tevens van toepassing op alle verwerkers waar het kantoor een beroep op doet.

 

7. Bewaringstermijn

Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard gedurende de duur dat de nieuwsbrief onderschreven wordt.

Na het verstrijken van de onderschrijving worden, onder voorbehoud van de toepassing van andere geldende wetgevingen, de persoonsgegevens gewist.

8. Rechten van toegang, rectificatie, vergeteldheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en betreffende kennisgeving veiligheidsgebreken

U hebt recht op toegang en de rechtzetting van de bedoelde persoonsgegevens, alsook op het recht om vergeten te worden, op gegevensoverdraagbaarheid of om bezwaren aan te voeren, alsook op het recht om niet geprofileerd te worden, en op kennisgeving van de veiligheidsgebreken.

Voor de toepasing van uw rechten betreffende alle andere persoonsgegevens kan u contact nemen met onze IT verantwoordelijke : marc@Malaika4wc.be

9. Klachten

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door ons kantoor kan U een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit :

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel +32 (0)2 274 48 00

Fax : +32 (0)2 274 48 35

E-mail : Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
URL: https://www.privacycommission.be

 

10. Toestemming

De onderschrijver verklaart kennis te hebben genomen van het bovenstaande en geeft aan het kantoor de toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken. [keuzevakken JA/ Nee voorzien om aan te kruisen ]

 

Indien ja kan u verder gaan met de inschrijving op onze nieuwsbrief. Indien neen dan danken wij u voor uw belangstelling voor onze nieuwsbrief, maar kunnen we verder geen gevolg geven aan uw verzoek.

 

11. Varia

U mag , bij het voorbeeld van de nieuwsbrief,niet vergeten om in functie te voorzien om steeds te kunnen uitschrijven en de ontvangst hiervan te bevestigen: “Ik wil vanaf heden deze nieuwsbrief niet meer ontvangen - keuzevakken JA/ Nee voorzien om aan te kruisen” – “Wij hebben uw mail/vraag goed ontvangen en bevestigen uw uitschrijving vanaf heden.”

 

 

 

Malaika Aangepast Rond WIT Grijs 150

Contact  

Malaika4wc vzw - Koning Albertlaan 35 - 9140 Temse

Marijke Roels: 0486374446

Info@malaika4wc.be

Rekening nr. BE34 0018 9202 3190 
Ondernemings nr. BTW BE0751.800.775  
Malaika4wc VZW is een micro onderneming en is vrijgesteld van BTW

 

 

 

GDPR banner200

 

Malaika4wc vzw & GDRP

Uw gegevens worden enkel door Malaika4wc vzw gebruikt voor het afhandelen van uw bestelling via onze kadoshop en/of het bezorgen van onze nieuwsbrief en worden enkel, wanneer u kiest om een fiscaal attest te ontvangen voor uw gift doorgegeven aan de betrokken diensten. Onze GDPR bepalingen & voorwaarden en onze Privacy verklaring vind je hier.

 

Free Joomla! templates by Engine Templates